BrainMap

מסמכים מנהלתיים שיש למלא

09.09.2009
עם הגיעכם לקליניקת ה-MEG, תידרשו למלא מספר מסמכים.

יש באפשרותכם להוריד ולמלא את חלקם מבעוד מועד :

 טופס פרטים אישיים  
 שאלון חפצים מתכתיים
טופס ויתור על סודיות רפואית לבגיר
טופס ויתור על סודיות רפואית לקטין  

BrainMap