• |
  • |


SQUIDS

SQUIDS - super conductive quantum interference device
הינו מבנה אשר צורתו הייחודית מאפשרת לו קליטה של שדות מגנטים. 
העקרון הפיזיקלי בבסיסם של הsquids השונים דומה- השדה המגנטי הנקלט בבסיסם גורם לזרם חשמלי קלוש בסליל העשוי מחומר  מוליך על, זרם זה מוגבר, שוב באמצעות מוליך על, ולאחר מכן נרשם.

קיימים 3 סוגים של SQUIDS : 

 

1. Magnetometer: מבנה הקולט באופן ישיר את השדה המגנטי
2. Axial Gradiometer: מבנה המורכב מסדרת מגנטומטרים (למשל, אחד מעל השני). מדידה של מבנה זה נותנת את הפרשי השדות המגנטים הנמדדים בין 2 נקודות ידועות. 
3. Planar Gradiometer: מבנה המורכב משני מגנטומטרים עוקבים, הממוקמים האחד לצד השני. התוצאה המתקבל מגרדיומטר מסוג זה היא הפרש הזרמים החשמלים הנמדדים בשתי לולאות המבנה.

 

לכל סוג SQUID  יש יתרון מרחבי במדידות שונות. כלוב פראדי

כלוב פאראדיי הוא מתקן המונע משדות אלקטרומגנטיים מלחדור דרכו. הפיזיקאי מייקל פאראדיי היה הראשון שבנה כלוב כזה, ולכן, נקרא הכלוב על שמו.

כלוב פאראדיי מבוסס על העיקרון הפיזיקאלי בחוק גאוס, הטוען כי במוליך חשמלי טעון, מוכל המטען החשמלי על גבי צידו החיצוני של המוליך. כל מה שימצא בחלל הפנימי, המוקף לגמרי של אותו מוליך, יהיה מוגן מהשפעת של שדות אלקטרומגנטיים חיצוניים.

הכלוב הראשון שנבנה על ידי פאראדיי היה חדר, המצופה בנייר כסף. בתוך החדר מיקם פאראדיי אלקטרו סקופ לצורך מדידה. פאראדיי גילה כי למרות שהחדר "הופגז" במטענים חיצוניים, המשיך האלקטרו סקופ למדוד מדידה אפסית.
לכלוב פאראדיי שימושים רבים בחיי היום-יום. כל תנור מיקרוגל מכיל כלוב פאראדיי. ציוד חשמלי הרגיש למטען חיצוני מוגן על ידי כלובים כאלה (סיכוך). כאשר פוגע ברק במכונית הוא אינו מזיק למי שבתוכה, משום ששלדת הרכב משמשת ככלוב פאראדיי. זו גם הסיבה לכך שאנטנת הרדיו ממוקמת מחוץ למכונית, שהרי גלי הרדיו לא מסוגלים לחדור באופן איכותי אל תוך הרכב.