• |
  • |
 תקנון האתר

אתר זה אינו תחליף לייעוץ רפואי 

המידע מובא אך ורק כחומר קריאת רקע בעניין הדמיה באמצעות בדיקת MEG. 

תקנון: 
המידע המוצג באתר זה אינו מיועד ואין להחשיבו כהמלצה לטיפול או שירות או תחליף לייעוץ רפואי, אבחנה או טיפול. באם יש לך שאלות או השגות לגבי בריאותך או הטיפול שהינך מקבל, או הנך מבקש מידע נוסף, אנא פנה לרופאך. התייעץ ברופאך או בעובד רפואה מוסמך לפני כל החלטה באם להתחיל או לשנות טיפול רפואי. 

האתר בכללותו, כולל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים לרשותך כמות שהם (as is) , בכפוף להוראות כל דין המורות אחרת, אין החברה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא, לגבי (1) המידע והחומר המצוי באתר; (2) לגבי החומר, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר, לרבות לגבי כל שיבושי הגהה, ניסוח וטעויות אחרות; (3) לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר; (4) לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר; (5) לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר; (6) לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר. 

תנאי שימוש
 אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בעיון רב לפני השימוש באתר זה. בעצם גלישתך באתר זה הנך מקבל את התנאים המפורטים להלן. חברת בריינמפ בע"מ (להלן – החברה), מאשרת גישה אל אתר האינטרנט המצוי בשליטתה והידוע בשמו www.brainmap.co.il (להלן – האתר) ושירותים הכפופים לאתר – הכול בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. האתר מופעל על ידי החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים להסכם שימוש זה, בשלמותו או בחלקו, בכל עת. 

שימוש נאות: 
כניסתך לאתר זה והשימוש בו כפופים לתנאים שיפורטו להלן ולהוראות כל דין. בכניסתך לאתר זה ובגלישה בו, הינך מקבל על עצמך, ללא מגבלה ו/או תנאי, את התנאים שיפורטו להלן ומאשר כי התנאים שיפורטו להלן גוברים על כל הסכם אחר בינך לבין חברת בריינמפ בע"מ (להלן – החברה) בנוגע לשימוש באתר זה. 

חברת בריינמפ מעניקה לך בזה היתר להשתמש באתר זה אך ורק לשימושך האישי ולא-מסחרי בלבד. כל שימוש לא חוקי של אתר זה או שימוש שלא בהתאם לתנאי ההיתר אסור ויביא להפסקה אוטומטית של היתר זה. 

שינויים:
אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ו/או למכור פריט מפריטי המידע, התוכן ו/או השירותים שמקורם באתר זה. 

וירוסים:
האחריות למניעת חדירתם של וירוסים למערכת המצויה אצלך חלה עליך בלבד. החברה אינה אחראית לנזקים העלולים להגרם עקב חדירת וירוסים למערכת שלך. 

הכתוב אינו המלצה רפואית: 
כל המידע הרפואי או המשויך למידע רפואי המופיע באתר זה הנו מידע כללי מטבעו ואין להשתמש במידע זה כתחליף לביקור אצל מומחה רפואי. אין לראות במידע המובא באתר זה כהמלצה לטיפול רפואי. ייתכן והמידע המובא באתר אינו רלוונטי למצבך הרפואי ויכול להתפרש בצורה שגויה. חברת בריינמפ אינה אחראית על הדרך בה הנך עושה שימוש במידע המופיע באתר זה. עליך להיוועץ ברופאך המטפל לפני קבלת החלטות לגבי הטיפול במצבך הרפואי. 

הגבלת אחריות: 
על אף שבעלת האתר נוקטת במאמצים סבירים על מנת לכלול באתר מידע עדכני ונכון, יתכן והמידע שייכלל באתר לא יהיה מדויק לחלוטין מבחינה טכנית ו/או יכיל שגיאות דפוס אחרות שנגרמו בתום לב ומשכך חברת בריינמפ בע"מ (להלן – החברה) אינה מבטיחה ו/או מתחייבת ולא תהיה אחראית לדיוק, לעדכניות או לשלמות המידע המובא באתר זה. חברת בריינמפ בע"מ (להלן – החברה) אף לא תהיה אחראית ולא תחויב בגין כל נזק ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים לרבות בגין עגמת נפש וכיו"ב, שייגרמו למשתמש באתר או לרכושו ו/או למחשבו ו/או לכל צד שלישי שהוא עקב ו/או כתוצאה מכניסה לאתר ו/או גלישה באתר או אי היכולת להיכנס ו/או לגלוש באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או עקב ו/או כתוצאה מהשימוש במוצרים המוצגים בו. 

זכויות יוצרים:
כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של החברה (להלן – הדפים). אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתה המפורשת של החברה. 

סימני מסחר:
סימני המסחר המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות קניין אלו. 

הצהרת פרטיות: 
כל השולח מידע לאתר אינטרנט זה או לחילופין במישרין לבעלת האתר יהיה אחראי לתוכן המידע לרבות לאמיתותו ולמידת דיוקו. 

סמכות שיפוט:
הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב. על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל או מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו נגדה כל סעדים.